Selectiebeleid

008_497x330.jpg

 

1. PRESTATIE GERICHT OF RECREATIE GERICHT VOETBALLEN
Bij Roda´46 vinden we dat alle jeugdleden zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen prestatiegericht en recreatiegericht voetballen.
Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid tussen spelers. Niet iedere jeugdspeler heeft dezelfde inzet, kwaliteit en instelling om gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn voetballend vermogen.

We hebben er voor gekozen om prestatie en recreatie een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beiden niet zonder elkaar. Maar de selectieteams van zowel de senioren als de jeugd zijn nadrukkelijk prestatiegerichte elftallen en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst.

Bij prestatievoetbal worden spelers geselecteerd om in de hoogste teams van die leeftijdsklasse te spelen. Van selectiespelers wordt echt een prestatie gevraagd. Vaker trainen, er gewoon naast staan als niet de juiste instelling wordt getoond, maar ook als de trainer/coach het in het belang van de wedstrijd zo wil. Een selectieteam gaat voor het resultaat.

De andere kant is, dat de vereniging er veel aan doet om het mogelijk te maken, dat selectieteams een topprestatie kunnen leveren. De trainers/coaches hebben elke training en wedstrijd als belangrijkste opdracht om elke individuele speler beter te maken.
Als vereniging investeren we hierin, omdat we in onze eerste elftallen - uiteindelijk de boegbeelden van onze club - graag met zoveel mogelijk binnen onze vereniging opgeleide spelers willen voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. Daar hebben we ook sponsors voor. Het is dus niet zo gek, dat steeds vaker getalenteerde jongens en meisjes uit de omgeving ervoor kiezen om bij Roda '46 in de jeugd te komen spelen.

Als selectiespeler krijg je twee keer in de week training van een gediplomeerde trainer. In een selectie voetballen is niet verplicht. De spelers die in aanmerking komen voor een selectie moeten zelf ook aangeven, dat ze de verplichtingen van prestatievoetbal aan willen gaan.

Als het spelen in een selectieteam niet jouw opzet is, ben je natuurlijk wél van harte welkom bij Roda '46. We hebben juist heel veel ploegen waar lekker wordt gebald en getraind. Ook daar vindt iedereen winnen leuker dan verliezen, maar de extra druk om te presteren, staat alleen in onze selectieteams centraal.

2. SELECTIEBELEID
Door het selecteren van jeugdspelers op inzet, kwaliteit en instelling, wordt geprobeerd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Wij zijn van mening dat het spelen van voetbal op het juiste spelniveau leuker en leerzamer is, dan wekelijks onder of boven het niveau te moeten spelen.

Doelstellingen van het selectiebeleid zijn:

 • indelen van spelers op zijn/haar niveau
 • indelen naar evenwichtige teamsamenstellingen (leeftijd/positie)
3. SELECTIECRITERIA
In de selectieteams spelen de beste spelers. Daarbij wordt onder meer gekeken naar:
 • fysieke en motorische eigenschappen
 • talent voor het omgaan met de bal
 • technische balvaardigheid
 • inzicht
 • mentaliteit
 • motivatie
 • leergierigheid
 • coachbaarheid
 • discipline, binnen en buiten het veld

4. BEOORDELING
Om tot een goede indeling van spelers te komen wordt elke speler, zowel prestatief als recreatief, beoordeeld. De ontwikkelingen van de spelers worden vastgelegd in een database.
De informatie wordt verkregen uit:
 • Beoordelingen door scouts van Roda '46, het Technisch Team en de Hoofdtrainer van de leeftijdsgroep gedurende het hele seizoen.
 • Beoordelingen door trainer en leider aan de hand van een beoordelingsformulier.
De beoordelingen van de spelers worden intern besproken met het Technisch Team, het commissielid van de leeftijdsgroep en de Interne Scouts.
Ook kunnen er speciale wedstrijden of trainingen worden georganiseerd, waarin spelers extra worden beoordeeld.

5. TEAMINDELING
De spelers worden voor het begin van de competitie in een team ingedeeld.
Bij de selectieteams gebeurt dit door het Technisch Team. Voor de samenstelling van de overige teams is het Commissielid van de leeftijdsgroep verantwoordelijk.

Het uitgangspunt is dat spelers in de leeftijdscategorie spelen waarin ze, gelet op hun leeftijd, thuishoren.
De teamindeling gebeurt op basis van breed verkregen informatie. De input van de leiders, trainers, coördinatoren en (interne) scouts is hierbij bepalend.

Bij de teamindeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met:
 • Kwaliteiten van de speler
 • Teamsamenstelling naar positie
 • Leeftijdsopbouw per team

De spelers worden zo ingedeeld dat de lagere teams kwalitatief zo gelijkwaardig mogelijk aan elkaar zijn. In elk team zitten enkele redelijk goede voetballers. Hiermee wordt voorkomen dat de laagste teams alleen maar zwakke spelers hebben.

Voor de JO8 t/m JO11 geldt, dat op basis van leeftijd wordt ingedeeld. Voor de hogere teams wordt naast de leeftijd ook gekeken naar de individuele voetbalkwaliteiten van de voetballers. Spelers kunnen op basis van hun voetbalkwaliteiten in een hoger team komen.

Bij de Mini's en Kiddy's en JO8 t/m JO11 wordt er meer dan in andere categorieën gekeken naar de aanwezigheid van klasgenootjes en/of vriendjes in een bepaald team. Echter hoe hoger er wordt gespeeld, hoe meer prestatiegericht de indeling is.

Ter voorbereiding op de indelingen van het nieuwe seizoen kunnen er voor de selectieteams aan het einde van het lopende seizoen voorselectiewedstrijden plaatsvinden. Voor aanvang van de zomervakantie worden de voorlopige indelingen van alle jeugdelftallen bekend gemaakt. Tijdens de voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen er oefenwedstrijden plaatsvinden. De definitieve teamindelingen zullen tijdens de voorbereiding in het nieuwe seizoen bekendgemaakt worden.

6. MUTATIES
De samenstelling van de teams is niet een statisch geheel. Het is heel goed mogelijk dat een speler zich in een bepaalde periode sterk ontwikkelt en daardoor door kan groeien naar een hoger team. Het is ook mogelijk dat een speler te hoog is ingedeeld.
De beslissing om tot overplaatsing over te gaan wordt genomen door het Technisch Team en het Commissielid van de betreffende leeftijdscategorie, in samenspraak met trainers en leiders.

Een wisseling van spelers binnen een team gebeurt in principe alleen aan het begin van een competitie of voor de start van de tweede seizoenshelft.

Spelers die tijdens het seizoen worden overgeplaatst naar een ander elftal krijgen een gesprek, indien gewenst in aanwezigheid van de ouders. Bij de selectieteams gebeurt dit door een lid van het Technisch Team. Bij de overige teams is het Jeugdcommissielid als afgevaardigde van het Jeugdbestuur verantwoordelijk voor de uitleg van de genomen beslissing naar de speler en/of ouders.
Een speler opnieuw indelen is een uitzondering. Uiteraard staat de persoonlijke ontwikkeling van de speler centraal.

7. CYCLUS TEAMINDELING
 • september t/m mei- beoordeling spelers tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het seizoen
 • december/januari - 1ste beoordeling door leider/trainer d.m.v. beoordelingsformulieren
 • maart/april - 2e beoordeling door leider trainer d.m.v. beoordelingsformulieren
 • mei/juni - eventueel beoordeling selectiespelers tijdens proeftrainingen/-wedstrijden
 • juni/juli- bekendmaking voorlopige indelingen
 • augustus/september- beoordeling spelers tijdens trainingen en oefenwedstrijden in voorbereiding
 • september:- definitieve teamindelingen.

8. DISPENSATIE/VERVROEGD OVER
In bijzondere gevallen verleent de KNVB aan een speler toestemming om één leeftijdsgroep lager uit te komen dan waarin de betrokken speler formeel, gezien de leeftijd, thuishoort (dispensatie).

In alle gevallen is het reglement van de KNVB leidend.


Laatste wijziging: 28-8-2017