2 november: Algemene Leden Vergadering


_______________________________________________________________________

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 november 2018

_______________________________________________________________________

Het  Algemeen  Bestuur van Roda’46 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 2 november 2018.

Plaats :Kantine Roda’46

Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ALV – 17 november 2017

5. Verenigingsverslag 2017 – 2018 (wordt  na afronding  uiterlijk 48 uur voor vergadering nog

rondgestuurd)

6. Financieel jaarverslag 2017-2018

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezingen Algemeen Bestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar: Arnold Jansen - secretaris

Voorgedragen is Sander Kooy voor de functie van secretaris van het Algemeen Bestuur.

Voorzitter vraagt instemming van de vergadering voor deze voordracht Bestuurswisseling

John Groenenvelt treedt af als voorzitter a.i. van de sponsorcommissie. Arnold Jansen neemt de rol van voorzitter van de Sponsorcommissie op zich.


9. Overige dringende vacatures binnen de vereniging


10. Begroting 2018 - 2019


11. Voorgestelde acties m.b.t. het begrotingstekort


12. Vaststelling contributies - Verhoging contributie 10 % in 2019.  Per 1 -1 - 2019  5%, per 1-7-2019 5%.


13.Verkiezing kascommissie


14.Rondvraag


15.Sluiting

 


De penningmeester zal een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om eventuele vragen over de financiële stukken persoonlijk te kunnen beantwoorden