Verzekering

VERZEKERINGongevallen-verzekering_186x135.jpg

 

Door de KNVB is ten behoeve van haar leden drie collectieve verzekeringen afgesloten, te weten

1. Collectieve ongevallenverzekering.
2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
3. Collectieve rechtsbijstandverzekering


1. COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 01-07-2005

Wie zijn verzekerd?
- Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-) scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers enzovoort.
- Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie.
- Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).
- Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.
Wanneer geldig
- Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
- Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico is gedekt.
- (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.

Dekkingsgebied
De gehele wereld.

Wat is verzekerd?
rubriek A
€ 20.000,00
in geval van overlijden als gevolg van een ongeval
 
rubriek B
€ 75.000,00
als maximum in geval van algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, met gedeeltelijke uitkering in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval voor verzekerden tot 19 jaar
 
rubriek B
€ 37.500,00
als maximum in geval van algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, met gedeeltelijke uitkering in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval voor verzekerden vanaf 19 jaar*
 
rubriek D1
€ 500,00
geneeskundige kosten door een ongeval (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziektekostenverzekeraar). Uitsluitend als aanvulling op de verplichte primaire ziektekostenverzekering*
 
rubriek D2
€ 1.000,00
tandheelkundige kosten door een ongeval (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziekenkostenverzekeraar) Uitsluitend als aanvulling op de verplichte primaire ziektekostenverzekering*
 
€ 2.000,00
bij overlijden door hartaanval**

€ 250,00
bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-)scheidsrechter, ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct verband daarmee.
 
* Uitsluitend ten behoeve van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters geldt in geval van molestatie en langdurige ziekenhuisopname/arbeidsongeschiktheid een uitgebreidere dekking.

** Wanneer een persoon tijdens de actieve deelname aan een voetbalwedstrijd of training komt te overlijden ten gevolge van een ziekte biedt deze verzekering dekking voor een bedrag van € 2.000,00. Deze dekking onderscheidt zich wezenlijk van de bovengenoemde dekking bij rubriek A. Rubriek A heeft betrekking op overlijden ten gevolge van een ongeval (zie begrip ongeval). In het geval van overlijden door een ziekte is geen sprake van een ongeval, maar van een gevolg van een kwaal dat zich tijdens het voetballen openbaart.

Begrip ongeval
- Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, die geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de blijvende invaliditeit of de genees- en/of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn.
- Met verzekeraars is overeengekomen dat legionellabesmetting in de zin van de polis wordt beschouwd als ongeval. Dit betekent dat binnen de context van de polis bij blijvende invaliditeit of overlijden, als gevolg van legionellabesmetting, een uitkering op basis van de ongevallenverzekering wordt gedaan.

Ongevalsmelding
Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat, de hiertoe aangestelde contactpersoon van de vereniging of www.knvb.nl. Dit formulier kan worden verzonden aan Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade.

Overlijden
Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur rechtstreeks gemeld te worden bij de experts Cunningham Polak Schoute, telefoon 020 - 6264535 die hiertoe 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.

Polisvoorwaarden
Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtskantoren.

 

2. COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 01-07-2005

Aansprakelijkheid
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade), waar ook ter wereld toegebracht aan derden.

Wie zijn verzekerd?
- Leden Raad van Toezicht amateurvoetbal.
- De door de KNVB toegelaten verenigingen en haar bestuurders.
- Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor contributie wordt betaald.
- Vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekerden.
- Personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en zomeravondwedstrijden e.d.
- Functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (assistent-)scheidsrechters en dergelijke.
- De UEFA of de FIFA als (mede)organisator van voetbalevenementen binnen Nederland.
Verzekerd bedrag
Voor aansprakelijkheid van de genoemde verzekerden geldt een verzekerd bedrag van € 12.500.000,00 per aanspraak.

Eigen risico
Op uitkeringen voor schade aan zaken wordt per aanspraak een eigen risico in mindering gebracht van € 500,00.
Bij aansprakelijkheid voor schades lager dan € 500,00 behoeft derhalve geen melding te worden gedaan bij de verzekeraar.

Wanneer geldig?
- Tijdens alle (club)activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
- Tijdens trainingen en/of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
- Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen.
Uitsluitingen
- Opzet; de aansprakelijkheid voor een schade die opzettelijk of met goedvinden van een verzekerde is toegebracht.
- Motorrijtuigen; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en luchtvaartuigen; wel gedekt is echter de aansprakelijkheid voor schade door of met niet-gekentekende motorrijtuigen, zoals grasmaaiers, die gebruikt worden voor de aanleg of het onderhoud van sportterreinen.
- Opzicht; de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige overeenkomst onder zich heeft; voor het amateurvoetbal is echter wel een beperkte dekking van kracht, ondermeer voor gehuurde zaken.
- Diefstal/vermissing; de aansprakelijkheid voor schade verbandhoudend met diefstal, verduistering, vermissing en verwisseling van zaken.
- Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een legionellabesmetting.
- Asbest; niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.

Toerekenbaarheid
Voor een geldig beroep op deze verzekering is in ieder geval vereist dat een verzekerde voor de toegebrachte schade aansprakelijk is, dat er een zogenaamde toerekenbare tekortkoming aan de orde is; het is belangrijk om te weten dat er in het algemeen geen aansprakelijkheid is voor schade die bij een „normaal spelverloop‟ wordt toegebracht.

Schademelding
Melding van een schade c.q. een aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij brief aan Aon Nederland, t.a.v. F. Stephenson, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-ZO, o.v.v. KNVB - 100146/800.

Andere verzekeringen
De dekking van deze verzekering is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd.

Polisvoorwaarden
Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtskantoren.

 

3 COLLECTIEVE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Ten behoeve van (assistent-)scheidsrechters, secretarissen en tijdwaarnemers.

Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 29-11-1995

Rechtsbijstand
De verzekering biedt verhaals- en strafrechtsbijstand ten behoeve van verzekerden, ter zake van geschillen voortvloeiende uit de verzekerde activiteiten, voor zover verzekerde in dat geschil is getroffen in een op geld waardeerbaar belang.

Wie zijn verzekerd?
- Door de KNVB aangestelde (assistent-)scheidsrechters.
- Clubgebonden officiële scheidsrechters.
- Door de KNVB aangestelde secretarissen en tijdwaarnemers.
- De nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een verzekerde gebeurtenis.

Verzekerd bedrag
- Kosten in verband met door de verzekeraar zelf verleende rechtsbijstand worden onbeperkt vergoed.
- Externe (advocaat)kosten worden vergoed tot maximaal € 25.000,00.

Wanneer geldig?
Tijdens het optreden als (assistent)scheidsrechter etc. (zie: wie zijn verzekerd?), inclusief de heenreis en voorbereiding tot maximaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd, alsmede de nazorg en terugreis tot maximaal 2 uur na afloop van de wedstrijd.

Dekkingsgebied
Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.

Onvermogendheidsdekking
Vergoeding, tot maximaal € 1.250,00 van de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, ingeval de dader de schade niet kan betalen, respectievelijk hiervoor niet is verzekerd. Hiervoor geldt een eigen risico van € 125,00.

Uitsluitingen
- Rechtsbijstand bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende verhaalsacties.
- Rechtsbijstand voor zaken waarbij de verzekeraar meer kosten moet maken doordat de zaak te laat is gemeld.
- Bij verhaalsacties tussen verzekerden onderling.

Schademelding
Melding van een schade c.q. van een zaak waartoe men rechtsbijstand behoeft, dient plaats te vinden bij brief aan Aon Nederland, t.a.v. F. Stephenson, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-ZO, o.v.v. KNVB - DL201701.

 Laatste wijziging: 16-2-2017