Geel en Rood

kaarten.jpgRoda'46 voert een actief beleid om het aantal gele en rode kaarten te verminderen. Elke kaart die de scheidsrechter op het wedstrijdformulier vermeldt, levert een reactie van de KNVB op.
Voor iedere kaart krijgt de speler een boete van de KNVB, die Roda'46 aan de betrokken speler doorberekent. Afhankelijk van de ernst van de overtreding volgen soms extra straffen.

1. Gele kaarten
De voetbalbond wil dat er meer respect komt voor de arbitrage en is het gezeur en gescheld op de scheidsrechters beu. Op dit moment wordt dertig procent van de gele kaarten uitgedeeld wegens 'commentaar' op de leiding. Daarom wordt een zware tackle op de tegenstander net zo zwaar bestraft als het verbaal bejegenen van de man in het zwart.

Voetballers worden pas na de vierde gele kaart voor het eerst geschorst.
Voor de vierde, vijfde en elke opvolgende kaart wordt een schorsing voor één competitie- of bekerwedstrijd uitgedeeld. Pas bij de elfde boeking wordt een amateurvoetballer voor twee wedstrijden geschorst.

2. Afhandeling
Als spelers een gele of rode kaart krijgen worden ze op door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier genoteerd, met een code die de aard van de overtreding aangeeft. Op zo'n vermelding volgt een boete en (afhankelijk van de aard van de overtreding en strafblad) één of meerdere wedstrijden schorsing.
Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
•    Marchandeer hierover niet. Als een kaart ten onrechte is gegeven, kan dat naderhand aangegeven worden in een verklaring. Het systeem van gele en rode kaarten geeft duidelijke signalen naar spelers, vereniging en KNVB.
•    Bij een gele kaart (en bij 2x geel = rood) zijn er verder geen handelingen vereist.
•    Bij direct rood moet de scheidsrechter een verklaring bij de KNVB inleveren. De KNVB stuurt vervolgens een schikkingsvoorstel. Als de bestrafte speler niet accoord gaat met het schikkingsvoorstel moet hij of zij binnen drie werkdagen - met redenen omkleed - bezwaar aantekenen. Standaard formulieren zijn bij elke vereniging aanwezig. Hierop dient zowel de speler als de leider een toelichting te geven.
•    Neem bij een rode kaart altijd direct (op de dag van de wedstrijd) contact op met de betrokken afdelingscommissie van Roda '46. Deze zorgt voor de juiste en tijdige afwikkeling van de formaliteiten.
•    Als een tegenstander een rode kaart heeft gekregen dient ook Roda '46 daarover een verklaring af te leggen.
•    Op een rode kaart van een Roda-speler volgt, volgens de reglementen van de KNVB, onmiddellijk een voorlopige schorsing van één bindende wedstrijd, ook voordat de KNVB uitspraak heeft gedaan.

3. Schorsing
De teamleiding handhaaft de schorsing, ook bij ernstige spelerstekorten.

4. Boetes
De boetes worden in rekening courant geïnd door de KNVB. De speler betaalt de boete aan Roda '46.

Directe rode kaart altijd op wedstrijdformulier
Sinds het seizoen 2013/’14 hanteert de KNVB in de categorie B een tijdstraf van tien minuten bij een (eerste) gele kaart, die vervolgens niet meer op het wedstrijdformulier komt te staan. Een tweede gele kaart leidt nog altijd tot rood, al wordt ook deze tweede prent niet meer genoteerd. Een directe rode kaart moet echter altijd op het wedstrijdformulier worden vermeld, om meerdere redenen.

Voorheen zagen sommige clubscheidsrechters en verenigingen redenen om een kaart niet op het wedstrijdformulier te vermelden, bijvoorbeeld omdat een speler na afloop zijn excuses had aangeboden, of omdat het doorgeven van de (gele) kaarten ‘niet in de sfeer van de wedstrijd paste’.

Tijdstrafregeling
Dit probleem is voor wat betreft gele kaarten niet langer van toepassing, met de komst van de tijdstrafregeling. Gele kaarten komen niet meer op het wedstrijdformulier te staan (en kunnen dus evenmin meer leiden tot een latere schorsing). Wel is de straf bij een eerste gele kaart nu direct voelbaar; voor de speler zelf én voor het team dat direct tien minuten lang met een speler minder verder moet. Bovendien is de bijbehorende afkoelperiode minstens zo belangrijk; vóór de betreffende speler weer onderdeel wordt van de interactie op het veld, heeft hij/zij eerst tot tien kunnen tellen.

Indirect en direct rood
Bij een tweede waarschuwing (tweede gele kaart) toont de scheidsrechter de speler een rode kaart. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, eveneens zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Als een speler direct de rode kaart krijgt, volgt echter wél de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Overigens krijgen een wisselspeler en de trainer/coach bij een waarschuwing eveneens direct rood.

Gezag en essentiële rol scheidsrechter
Het spreekt voor zich dat geen enkele reden legitiem is om de directe rode kaart niet (altijd) op het wedstrijdformulier te zetten. Alleen al om te voorkomen dat het gezag van de clubscheidsrechter wordt ondermijnd en hij/zij binnen de vereniging (en door de spelers) niet meer voor vol wordt aangezien. ‘Bij hem of haar maakt het toch allemaal niets uit’. Bovendien rijst dan de vraag: waar ligt de grens?

Stelregels
Kortom, het is essentieel dat de beslissingen van de (club)scheidsrechter worden geaccepteerd en hij/zij zich gesteund weet door het bestuur, trainers, leiders, ouders en de aanvoerders van de teams. Alleen dan ontstaat er een sfeer waarbinnen het goed vertoeven is. In dit kader een aantal stelregels:
1. Alle beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd. Daarover geen discussie.
2. Alle door de scheidsrechter gegeven directe rode kaarten worden op het wedstrijdformulier vermeld.
3. Wanneer een clubscheidsrechter er uit veiligheidsoverwegingen voor kiest geen onregelmatigheden op het wedstrijdformulier te vermelden, brengt het bestuur
van de vereniging zo spoedig mogelijk de afdeling Wedstrijdzaken van de KNVB alsnog schriftelijk op de hoogte van de gebeurtenissen. Dat is belangrijk om vervolgstappen te kunnen ondernemen en mogelijke herhaling te voorkomen.
4. De spelers die een directe rode kaart hebben ontvangen, draaien zelf op voor het betalen van de administratiekosten van deze kaart. Dus niet de club!

Tuchtcommissie en straffen
De KNVB kan waarnemers aanstellen bij wedstrijden. Als uit hun rapportage – of anderszins – blijkt dat (een) directe rode kaart(en) niet op het wedstrijdformulier is/zijn vermeld, dan wordt een nader onderzoek ingesteld en kan de KNVB aangifte doen bij de tuchtcommissie. In de handleiding voor tuchtzaken is verder bepaald dat de volgende straffen kunnen worden opgelegd:
- een boete van € 125,00 en 1 winstpunt in mindering (vereniging);
- een ontzegging van de functie van drie tot en met negen maanden (de verantwoordelijken);
- een ontzegging van de functie tot en met negen maanden (de scheidsrechter).

Verkeerde of fictieve uitslag op wedstrijdformulier?
Als aan de hand van verklaringen of een rapportage van de waarnemer of van derden blijkt dat op een wedstrijdformulier een verkeerde of een fictieve uitslag is vermeld, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie kan in dit geval straffen opleggen voor de vereniging (boete), het team (winstpunt(en) in mindering) evenals een rechtontzegging voor de verantwoordelijken en de scheidsrechter. Overigens ondertekenen na afloop van de wedstrijd zowel de scheidsrechter als beide aanvoerders gezamenlijk het wedstrijdformulier.

Staken altijd melden
Als bijvoorbeeld een wedstrijd is gestaakt en betrokkenen vermelden dit niet op het wedstrijdformulier, dan zal de tuchtcommissie deze zaak tuchtrechtelijk in behandeling nemen. Dit kan mogelijk achterwege blijven als de afdeling wedstrijdzaken binnen twee werkdagen na de wedstrijd een schriftelijke verklaring ontvangt van betrokken clubs. Hierin moet ook de reden staan van het niet vermelden van het staken van de wedstrijd op het wedstrijdformulier. Bij (ernstig) wangedrag en/of gewelddadigheden doet het districtsbestuur altijd aangifte bij de tuchtcommissie.

 

Laatste wijziging: 2-2-2020