Taken

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE


HOE IS RODA'46 GEORGANISEERD?
jeugdcommissie_220x181.jpg
Zoals elke vereniging heeft Roda'46 een bestuur. Daarbinnen werken commissies, waaronder de Jeugdcommissie. Roda'46 is een grote club. Vooral de Jeugdafdeling is met bijna 1.000 spelende leden fiks. Dat vergt een uitgebreide organisatie.
De Jeugdcommissie bestaat uit twee hoofdgroeperingen, een "technische commissie", die zorgt voor de voetbaltechnische opleiding en een ondersteunende groep die voor alle administratieve zaken en overige ondersteunende werkzaamheden uitvoert.

Elke leeftijdsgroep heeft een eigen coördinator en iemand van de Technische Commissie. Samen zorgen zij onder meer voor de indeling van de teams en regelen alles voor de wedstrijden. Zij kunnen op veel vragen een antwoord geven. Vragen waarop wellicht je eigen leid(st)er van je team of train(st)er geen antwoord weet.

Allen voeren hun taak uit met hetzelfde doel, namelijk: een plezierige voetbalsportbeoefening voor de jeugd van Roda'46.

organisatie jc_710x533.jpg


DE TAKEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE

1. het opmaken en uitvoeren van het jeugdbeleids- en opleidingsplan van Roda '46.
2. het leiding geven aan de gehele jeugdafdeling.
3. het opstellen van regels voor de jeugdafdeling en er op toezien dat deze regels in acht worden genomen en uitgevoerd worden.
4. het gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekken aan het algemeen bestuur.
5. het aantrekken van vrijwilligers op diverse gebieden zoals trainers, leiders en scheidsrechters.
6. het zorg dragen voor opleidingen (scheidsrechters, trainers en kader).
7. het regelen van alle (organisatorische) aspecten rond wedstrijden.
8. het zorg dragen voor de financiële aspecten zoals in de begroting aangegeven.
9. het coördineren van de Grote Club Actie.
10. het signaleren van eventuele extra financiële inkomstenmogelijkheden (bijv. sponsoring).

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de (jeugd-)coördinatoren zijn onder andere:
1. is het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en suggesties richting commissie voor jeugdleden, ouders, jeugdtrainers en jeugdleiders.
2. is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn leeftijdsgroep.
3. behartigt de belangen van zijn leeftijdsgroep in de jeugdcommissie.
4. ziet toe dat jeugdleiders en trainers zijn/haar taken naar behoren uitvoeren.
houdt contact tussen leiders, trainers en collega commissieleden.
5. is eerste aanspreekpunt met betrekking tot knelpunten en draagt (mede) zorg voor oplossingen.
6. wordt betrokken naast de technisch jeugdcoördinator bij de selectie van de betreffende selectieteams en is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van procedures.
7. stelt in samenwerking met de trainers en in overleg met de technisch jeugdcoördinator de niet-selectieteams samen.
8. draagt zorg voor indeling nieuwe leden, bewaakt de eventuele wachtlijst voor zijn/haar leeftijdsgroep.
9. houdt bijeenkomsten met leiders en trainers en geeft opening van zaken v.w.b. het jeugdbeleid.

Jaarlijks worden er door de jeugdcommissie verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Te denken valt aan:
- Young Stars Toernooi voor de jeugd
- Sinterklaas voor de Mini's, Kiddy's, en JO8
- Toernooien bij Roda '46 en andere verenigingen.
- Informatieavonden voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders.
- Grote clubactie, verkoop van loten door en voor de vereniging.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan horen wij dat graag.

download het aanmeldingsformulier.


Laatste wijziging: 13-1-2022