Teambegeleiding

f-008_500x333.jpg

 

1. DE LEIDER EN TRAINER
Elk Roda team heeft een leider en een trainer/coach. Soms is dit dezelfde persoon. Vaak verdeelt men de taken iets anders en zijn er meerdere begeleiders bij een team betrokken. Onderling regelen de trainer/coach en de teambegeleiding de taakverdeling. Het moet duidelijk zijn wie de opstelling maakt of de reservebeurten bepaalt.
Samen zorg je voor een leuke sfeer in het team.

2. TAKEN TEAMLEIDER
De leider vervult een belangrijke rol binnen de vereniging. Hij vertegenwoordigt het bestuur bij uitwedstrijden en treedt bij thuiswedstrijden, op als gastheer voor de bezoekende vereniging.
Het gedrag van de leider dient daarom altijd correct te zijn.
De leider is de schakel tussen de leeftijdsgroepcoördinator en de spelers en ouders van zijn team.
Daarnaast moet de leider natuurlijk nauw samenwerken met de trainer van het team.

· Begeleidt de spelers van zijn/haar team bij thuis- en uitwedstrijden, alsmede andere activiteiten.
· Is verantwoordelijk voor (administratieve) zaken voor, tijdens en na de wedstrijd.
· Fungeert als afmeldpunt voor spelers die verhinderd zijn aan de wedstrijd deel te nemen.
· Regelt (eventueel in overleg met de coördinator) vervanging van spelers bij eventuele tekorten.
· Informeert de spelers in geval van afgelasting.
· Regelt vervoer naar uitwedstrijden in overleg met de ouders.
· Vult digitale wedstrijdformulieren in.
· Draagt zorg voor de spelerspassen.
· Bepaalt de opstelling en verzorgt de wissels.
· Ziet er op toe dat de spelers zich voor, tijdens en na de wedstrijd correct gedragen.
· Houdt toezicht op de kleedkamers (leeg en schoon opleveren).
· Is contactpersoon tussen spelers/ouders en afdelingscommissie (coördinator, trainer, zaterdag-zondag of jeugdcommissie).

3. KLEDING BEGELEIDING
Aan alle jeugdleiders en -trainers worden "coachjassen" in bruikleen uitgereikt. De begeleiding van een team is verplicht deze jassen te dragen tijdens thuis- en uitwedstrijden, alsmede andere evenementen, waarbij Roda '46 wordt vertegenwoordigd (toernooien, e.d.).
Redenen:
· Uitstraling
· Herkenbaarheid
· Afspraken met de sponsor van de coachjassen
Het is niet de bedoeling dat je de coachjas tijdens je privéactiviteiten draagt.
Jeugdleiders/trainers die nog geen coachjas hebben kunnen contact opnemen met hun coördinator in de jeugdcommissie.

4. MATERIAAL
De leiders en trainers krijgen voor het begin van het seizoen de beschikking over ballen, hesjes, pionnen, hoedjes en een ballennet. Bovendien wordt aan de jeugdleiders en -trainers, een coachjas uitgereikt. Ook de begeleiding van gesponsorde teams krijgt coachjassen. Al deze spullen worden in bruikleen uitgegeven.
Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor het verkregen materiaal.

Behalve de waterzak met de spons en enkele bidons met water wordt aangeraden twee of drie goede trainingsballen mee te nemen naar de wedstrijd. Deze kunnen door de spelers tijdens de warming-up gebruikt worden.
Bij thuiswedstrijden kunnen deze ballen tevens dienst doen als reserveballen (bijvoorbeeld als de bal in de sloot belandt). Laat de wedstrijdbal wel door wisselspelers terughalen.

Aan het einde van het seizoen worden de spullen weer ingenomen. Dit om het materiaal na te kijken, schoon te maken en eventueel te repareren, zodat we aan het begin van het daaropvolgende seizoen weer kunnen beschikken over voldoende en goede spullen.


5. BEOORDELEN VAN JEUGDSPELERS

Twee keer per jaar beoordeelt de begeleiding van een jeugdteam de ontwikkeling van alle spelers van het team. Daartoe ontvangt hij/zij speciale "beoordelingsformulieren". Na invulling wordt de beoordeling besproken met de technisch manager en de coördinator van de leeftijdscategorie.
Bovendien worden alle spelers bekeken door de scout van Roda '46, de technisch manager en de hoofdtrainer van de afdeling. Ook kunnen er speciale wedstrijden worden georganiseerd, waarin spelers nogmaals worden beoordeeld.
De ontwikkelingen van de spelers worden vastgelegd in een database.


6. HET COACHEN VAN JEUGD

Om het optimale uit de jeugdspelers te halen dienen de jeugdleiders en -trainers de kinderen op hun niveau aan te spreken. Ook is het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen voetballen.
De begeleiders dienen de (jeugd-)spelers altijd positief te benaderen. De coaching moet er op gericht zijn het plezier dat voetballen kan brengen zo groot mogelijk te maken en de ontwikkeling van de speler, zowel individueel als in teamverband zo goed mogelijk te ondersteunen..
Bij het coachen hoort soms ook het corrigeren van spelers, het toespreken van een speler en soms ook het treffen van disciplinaire maatregelen. Zo'n maatregel dient te leiden tot een gedragsverbetering van de speler. Hierbij geldt echter ook dat begeleiders spelers met respect behandelen, zoals dat van de spelers naar de begeleiders ook wordt verwacht.
Een leider of trainer stuurt mini's, kiddy's of pupillen nooit voortijdig naar huis. Ook als ze lastig zijn en niet willen luisteren.
Realiseer je dat je een voorbeeldfunctie hebt!
  
7. CORNERVLAGGEN
Het Roda-team dat op wedstrijddagen de eerste ontmoeting op een (heel) veld speelt moet de cornervlaggen meenemen naar dat terrein. De cornervlaggen staan klaar in de gang bij de kleedkamers.
Het team van Roda '46 dat als laatste van een speelveld gebruik maakt dient de cornervlaggen weer mee terug te nemen naar de gang van de kleedkamers.
Op het opgehangen "overzicht van wedstrijden en kleedkamers" is aangegeven welke elftallen de cornervlaggen moeten meenemen en terugbrengen.
 
8. TIJDENS DE WEDSTRIJD
 • De leider/trainer heeft een voorbeeldfunctie. Hij bevordert sportief en correct gedrag.
 • De leider/trainer en de spelers laten de scheidsrechter, tegenstanders en eigen spelers te allen tijde in hun waarde.
 • De leider/trainer geeft zijn spelers tijdens de wedstrijd aanwijzingen. In de rust en na afloop wordt de wedstrijd geëvalueerd.
 • De leider/trainer en de spelers van het team bedanken de scheidsrechter na afloop en schudden handen met de tegenstanders.
 • Langs de lijn rookt de begeleiding niet, gebruikt geen drugs en drinkt geen alcohol.

9. INVALLERSBEPALINGEN
 • Bij wedstrijden van de O14 tot en met O19-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.
 • Bij duels van de O14 tot en met O19-junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.
 • Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.

10. ONGEREGELDHEDEN
Als zich ongeregeldheden voordoen, houdt de begeleiding zich aan de volgende regels:
 • Haal spelers die opzettelijk onsportief spelen onmiddellijk naar de kant en laat ze daar.
 • Roep bij ongeregeldheden je team bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen zich onthoudt van verkeerde daden. Houd ze allemaal goed in de gaten.
 • Ga geen discussies aan met scheidsrechter, tegenspelers of begeleiders en toeschouwers van de tegenpartij.
 • De beslissingen van de scheidsrechter zijn geldig en kunnen niet worden teruggedraaid. Protesten en klachten daartegen hebben geen enkele zin.
 • Meld ongenoegens bij het wedstrijdsecretariaat en bij niemand anders.
 • Probeer onverkwikkelijkheden (uit en thuis) altijd onder regie van het wedstrijdsecretariaat te brengen. Als er discussies ontstaan, moet de vaste boodschap zijn: "Laten we het even bespreken bij het wedstrijdsecretariaat".
Meld ongeregeldheden (ook bij uitwedstrijden) altijd bij je afdelingscommissie of de wedstrijdsecretaris van de Jewugd van Roda'46. Eventueel wordt contact opgenomen met de tegenpartij. Zo nodig wordt er bij de andere vereniging aangedrongen dat er maatregelen worden getroffen.

11. DUEL GESTAAKT
 • Alleen de scheidsrechter kan een wedstrijd staken.
 • De arbiter geeft de reden van staking door aan de KNVB. De KNVB vraagt inlichtingen bij de betrokken clubs en een verklaring. Deze verklaring (opgemaakt door de wedstrijdsecretaris) moet binnen drie werkdagen bij de voetbalbond zijn.
 • Als een duel wordt gestaakt omdat een van de teams weigert verder te spelen en de scheidsrechter is het daarmee niet eens, volgt voor dat team nagenoeg altijd een boete en punten in mindering.
  Het heeft dus een heel negatief effect als je met jouw team van het veld loopt omdat je het niet eens bent met de wijze waarop de scheidsrechter de wedstrijd leidt of met de beslissingen die de scheidsrechter heeft genomen. Je bereikt er niet mee dat een signaal wordt afgegeven naar de betreffende scheidsrechter en/of de vereniging, maar dupeert je eigen team.

12. TEAMBIJEENKOMST
De vergaderruimtes/bestuurskamers kunnen in overleg met de betrokken afdelingscommissie en de horecacommissie gebruikt worden voor een vergadering.

13. BEGELEIDING HOORT LANGS DE LIJN

Vooral bij pupillenwedstrijden op een half veld zie je nog wel eens dat leiders en trainers ver in het speelveld staan. Ze voetballen bijna mee. Ze doen dit natuurlijk met de beste bedoelingen, maar het is bijzonder irritant. Zowel de scheidsrechter, de tegenstanders als de eigen spelers ergeren zich aan dit gedrag. De voetballers worden er niet door geholpen, maar worden er juist onzeker van. Doe dit dus niet! Blijf gewoon buiten het speelveld.
Bij Mini's, Kiddy's en F-League ligt het toepassen van de spelregels in de hand van de spelleider. De spelleider beweegt zich bij het begeleiden van 4 tegen 4 aan de zijlijn (dus niet in het veld). Op het veldje bevinden zich alleen spelers. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.
We tollereren geen publiek direct achter de doelen. Dit stoort de spelers (en vooral de keeper) enorm.


14. CURSUSSEN
Roda '46 stimuleert trainers en leiders cursussen te volgen. Jaarlijks worden trainersopleidingen georganiseerd. Vaak worden deze opleidingen bij Roda '46 gegeven. Er zijn ook externe cursussen (bijvoorbeeld bij de KNVB).


Laatste wijziging: 17-7-2020