Ongewenst gedrag


SEKSUEEL ONGEWENST GEDRAG


1. Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Uitgangspunt is wat het slachtoffer als akelig ervaart. Ook al vinden anderen dat bepaald gedrag ‘toch moet kunnen’, of ‘zo niet bedoeld is’.

Het gaat niet alleen om aanranding en verkrachting. Gedrag dat voor iemand over de grens gaat is heel persoonlijk. Iemand zonder toestemming aanraken, dubbelzinnige opmerkingen over het uiterlijk, stoere verhalen over seksuele prestaties, ‘schuine’ moppen vertellen, het voortdurend blikken werpen. Zo zijn er nog veel voorbeelden te bedenken. Bedenk daarbij dat een grap door de één gewaardeerd wordt terwijl de ander zich er door geïntimideerd voelt.
 

2. Voorkom problemen

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

 2. De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.

 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 5. De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.

 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.

 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.

 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

 10. De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 • Aanvullende regels:

  • Bij de Mini's, Kiddy's, JO8, JO9 en JO10 is het geen probleem als ouders en/of begeleiders mee gaan om de voetballertjes om te kleden. Zorg er wel voor dat je niet de enige volwassene bent in de kleedkamer.

  • Bij de oudere jeugd verblijft de trainer, leider of ouder niet in de kleedkamer op het moment dat er door de spelers wordt omgekleed en gedoucht. Heb je na de training of wedstrijd nog wat te zeggen ga dan mee de kleedkamer in en doe je zegje, waarbij aan de spelers wordt medegedeeld dat zij nog even wachten met douchen en omkleden. Indien toezicht door omstandigheden noodzakelijk is, zorg dan voor aanwezigheid van een tweede volwassene.

  • Lichamelijk contact met spelers is ongewenst.
  Uiteraard is een schouderklopje of ondersteuning bij blessure mogelijk, maar overdrijf het niet. Dit om te voorkomen dat anderen onterechte conclusies trekken.

  • Buiten de training en wedstrijden om, worden er alleen extra activiteiten georganiseerd met spelers als er andere begeleiders bij aanwezig zijn. Hierbij dienen, in geval van jeugd, ook ouders of verzorgers te worden betrokken.

  • Er vinden geen 1 op 1 gesprekken plaats (zoals correctie- of beoordelingsgesprekken).
  Zorg dat er altijd een tweede trainer, leider of commissielid bij aanwezig is. Geef, in geval van jeugd, bij aanvang van het seizoen bij ouders aan dat deze gesprekken worden gehouden, met uitleg van de redenen. Maak tevens ruim van tevoren duidelijk aan ouders bekend, wanneer deze gesprekken plaats vinden (A, B junioren indien op verzoek van ouder(s)/verzorger(s)).

  • Zorg voor een duidelijke structuur (gelijkheid) in de benadering van spelers. Bij een speler mag geen mogelijkheid tot onrust ontstaan omdat hij of zij denkt anders behandeld te worden.

  Bij waarneming van overtreding van deze regels wordt van een ieder gevraagd dit te melden aan de vertrouwenspersoon.

 

VERTROUWENSPERSOON

Roda'46 wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: voetballen. We doen er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze rol wordt ingevuld door huisarts M.A.C. van der Waart.