Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 november 2019


Het Algemeen Bestuur van Roda’46 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 november 2019.

Plaats : Kantine Roda’46
Aanvang : 20.00 uur

Agenda

- Opening
- Mededelingen
- Ingekomen stukken
- Notulen ALV – 25 januari 2019
- Jaarverslag 2018-2019
- Financieel jaarverslag 2018-2019
- Verslag kascommissie (decharge)
- Begroting 2019-2020
- Vaststelling contributie
- Verkiezing kascommissie
- Verkiezing Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur :

                      Aftredend en niet herkiesbaar: - Hans Peter Kok
    
                      Kandidaat Peter Spierenburg, voor de functie Penningmeester onderdeel van het Dagelijks Bestuur. 
                      Algemeen Bestuur vraagt instemming van de vergadering voor deze voordracht

                      Kandidaat Floor Drost, voor de functie lid Algemeen Bestuur (portefeuille Jeugd)
                      Algemeen Bestuur vraagt instemming van de vergadering voor deze voordracht

- Voorstel Leden van Verdienste
- Rondvraag
- Sluiting

De penningmeester zal een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om eventuele vragen over de financiële stukken persoonlijk te kunnen beantwoorden.